Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Temelleri: Niğde Örneği

Yücel CAN

Abstract


Bu çalışmada, Niğde ili örneğinde kadına yönelik şiddetin, adına kısaca toplumsal cinsiyet diyebileceğimiz, kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımcılığına dayalı düşünce ve uygulamaların kadınlar açısından ne türden olumsuzluklara ve engellenmelere yol açtığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede öncelikle çatışmacı, fonksiyonalist ve feminist kuramların konuya yaklaşım tarzları ortaya konmuştur. Bu kuramsal bilgi üzerinden, 10-25 Mart 2012 tarihleri arasındaki iki haftalık süre zarfında Niğde il merkezindeki yirmi üç mahallede 248 kişiye anket uygulanmış ve görüşme yapılmıştır. Elde edilen nicel ve nitel verilerin kuramsal bilgiler ışığında değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda, ataerkil toplumsal cinsiyetçi anlayışın bireyler arasında hala etkinliğini devam ettirdiği ve cinsiyet ayrımcı uygulamalara meşruiyet zemini hazırladığı sonucuna ulaşılmıştır.


In this study, it is aimed to determine the impact of violence against women and of thoughts and practices based on the gendered and sexual discrimination on negativeness and inhibition for women. In this regard, the manner in which conflict, functionalist and feminist theories handle the issue has been put forward. Based on the theoretical framework, 248 questionnaires and interviews in 23 districts of Niğde city center were conducted between 10th and 25th of March 2012. Then after, the evaluation in light of the collected qualitative and quantitative data has been undertaken. In accordance to this evaluation, it has been concluded that there has been still patriarchal and thus gendered influence among the individuals and in turn this influence has likely create the space for further legitimization of sexual and gendered discrimination within the society.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF