Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet: Sinop Örneği

Elife (DOĞAN) KILIÇ

Abstract


Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO) Türkiye'nin kırsal alanlarında fırsat eşitliğini artırmak için bir çözüm olarak kurulmuştur. Bu okullarda öğrencilerin ihtiyaçları, konaklama, beslenme, giyim, eğitim materyalleri, cep harçlığı vb. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Diğer genel kamu ilköğretim okullarına göre öğretmenlerin görev ve sorumlulukları bu okullarda belli ölçülerde farklılık göstermektedir. Yemekhaneyi ve çalışma odalarını denetlemesi, geceleri ve hafta sonları nöbet tutmaları bu okullardaki öğretmenlerin fazladan bazı görevleri olarak sayılabilir. Bu okullarda örgütsel adaletin dağıtımı bu öğretmenler için daha karmaşık ve daha önemli olabilir.

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin cinsiyet, çalışılan kademe ve hizmet süresi değişkenlerine göre örgütsel adalet ile ilgili algılarını belirlemektir. Bu çalışmaya Sinop Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunana 14 YİBO’da çalışan 166 öğretmen katılmıştır. Bu araştırmada Polat (2007) tarafından geliştirilen beşli Likert tipi "Örgütsel Adalet Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizde, faktör analizi, tek örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA ve LSD analizleri kullanılmıştır. Örgütsel adalet üzerine Öğretmenlerin algıları cinsiyet ve öğretimi kademesine göre farklılık göstermezken, örgütsel adalet konusundaki algılarının kıdem düzeylerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.


Regional boarding primary schools (RBPSs) are established as a solution to increase the equality of opportunity in rural areas of Turkey. Necessities of the students in these schools such as; accommodation, nourishment, clothing, learning materials, pocket money and etc. are supplied by Ministry of National Education. Teachers’ responsibilities and duties differ in some degree at these schools when compared to other general public primary schools. Keeping guard on students at nights and on weekends, supervising on dining hall and attending to study rooms can be count as some of the extra duties of the teachers in these schools. For that reason distribution of the duties in these schools can be more complicated and more important for these teachers. As a result their perceptions on organizational justice became more important.
The purpose of this study is to explore the teachers’ perceptions on organizational justice that work on regional boarding primary schools regarding some demographic variables; gender, step of teaching and the seniority. In this study, 166 participants took place that work on all 14 RBPSs which are administered under Sinop National Education Directorate. As a measurement tool, a five point Likert type “Organizational Justice Scale” is used which is developed by Polat (2007). Data was analyzed through SPSS 16.0 statistical packet program. Realiblity and validity, one sample t-test, one-way ANOVA and LSD analyses were conducted on data. Teachers’ perceptions on organizational justice do not differ according to their gender and the step of teaching in RBPSs. However, their perceptions on organizational justice differ according to their seniority levels.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF