Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

İlköğretimde Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ebru BOZPOLAT

Abstract


Yabancı dil öğreniminde öğrenen özerkliği denince öğrencilerin kendi öğrenmelerinde karar verme yetkinliğine sahip olmaları akla gelmektedir. Yabancı dil sınıflarında öğrenen özerkliğinin gelişimine katkıda bulunmanın önemli adımlarından biri, öğrencilerin kendi öğrenmelerine karar verme becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesidir. Öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecinde karar verme sürecine etkin biçimde katılmaları, onlarda öğrenen özerkliğinin gelişmesine katkıda bulunacak ve yabancı dili daha etkili öğrenmelerini sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, Sivas il merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören 6. sınıf öğrencilerinin yabancı dil öğretiminde öğrenen özerkliğine ilişkin görüşlerini belirlenmektir. Araştırmada, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas il merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş 975 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme türü kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Egel (2003) tarafından geliştirilen Öğrenen Özerkliği Anketi kullanılmıştır. Öğrencilerin yabancı dil öğretiminde öğrenen özerkliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçek, toplam 44 madde içermekte ve dokuz alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .81 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde teknikleri, bağımsız gruplar t testi ve Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi, p<.05 olarak alınmıştır. Araştırma ile kız öğrencilerin yabancı dil öğreniminde özyönelim için hazırlık, bağımsız çalışma, içerik seçimi ve değerlendirme/motivasyon alt boyutlarında erkek öğrencilerden daha iyi oldukları belirlenmiştir. Sınıfın/öğretmenin önemi, öğretmenin rolü: açıklama/denetleme, dil öğrenme etkinlikleri, amaç/değerlendirme ve diğer kültürler alt boyutlarında ise cinsiyet değişkenine göre öğrenci görüşleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık belirlenmemiştir.

Learner autonomy in foreign language learning involves students’ competence in decision making during their language learning process. One of the steps to be taken to develop learner autonomy in foreign language classes is to support students to develop the skill of decision making about their learning. Students’ involvement in decision making process effectively during their foreign language studies will help them develop their learner autonomy and learn a foreign language more efficient. The aim of this study is to determine the opinions of sixth grade students enrolled at elementary schools in Sivas city center towards learner autonomy in foreign language learning. Descriptive research method, which involves gathering data concerning current status of the phenomena, was used in the study. The study population is comprised of seventh grade students enrolled at elementary schools in Sivas city center in spring term of 2010-2011 academic year. Sample of the study consists of 975 students selected randomly. The stratified proportional random sampling procedure was used to select the schools. Learner Autonomy Questionnaire developed by Egel (2003) was used as the data collection tool. The questionnaire, developed to determine students’ opinions towards learner autonomy in foreign language learning, includes 44 items and nine sub-scales. Cronbach Alpha reliability coefficient of the questionnaire was measured to be .81. Frequency, percent, independent groups t test and Mann Whitney U test were utilized to analyze the data. Results with p<.05 were considered statistically significant. The study has not been completed yet and the study process is still going on both from the statistical process and interpretation of the findings. The research results proved that female students were better in readiness for self-direction, independent work in language learning, selection of content and assessment/motivation sub-scales. No statistically significant differences were found among the students views in importance of class/teacher, role of teacher: explanation/supervision, language learning activities, objectives/evaluation and other cultures sub-scales in terms of gender variable.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF