Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Kamu Harcamalarının Rolü

Salih BARIŞIK, Ahmet KASAP

Abstract


Dünya Bankası tarafından 1990 yılında yayımlanan Dünya Kalkınma Raporuyla önemi daha çok artan yoksulluk konusu, ülkemizde de son yıllarda üzerinde durulan ve çeşitli politikalar geliştirilen konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada son yıllarda uygulanan kamu harcamalarının yoksulluk göstergeleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı verilerinden yararlanılarak grafiksel karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre ülkemizde uygulanan kamu harcamalarının kırsal alan yoksulluğu ve tarım sektöründeki yoksulluk üzerinde etkili olamadığı kentsel alanlarda sanayi ve özellikle hizmet sektöründeki yoksulluk üzerinde önemli derecede etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Poverty that has been more importent by World Bank report published in 1990 is one of the most importent subject that some policies have been developed in Turkey in last recent years. In this study, it has been investigated the effect of public expenditures that carry on recent years on indicators of poverty. In this study it was used data of Turkey Statistical Institute, Government Planning Organization and United Nation Developing Programme. With these data it was made some graphical comparable analysis. To het results of study there is’nt effect public expenditure on rural and agricultiral poverty. On the other hand, it has bome importent effects on industrial an service poverty on urban areas.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF