Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mekânsal Biliş Yeterliliklerine İlişkin Düşünceleri

Nilüfer KÖŞKER

Abstract


Araştırma, sınıf öğretmeni adaylarının mekânsal biliş yeterliliklerine ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemini 263 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek ile toplanmış, analiz edilmesinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları mekânsal beceri yeterliliklerine ilişkin düşüncelerini, çevredeki belirli mekân unsurlarına dikkat ettikleri ve buna bağlı olarak yol tarifi yaptıkları, yol tarifinde uzaklık birimini tercih etmedikleri şeklinde belirtmişlerdir. Öğretmen adayları yaşadıkları yerin ayrıntılı krokisini çizme konusunda yeterli olmadıklarını düşünmektedir. Mekânsal beceri yeterliliklerine ilişkin olarak erkek öğretmen adaylarının kız öğretmen adaylarına göre düşüncelerinin daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının rota bilgisine yönelik olarak kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir.

This research has been conducted to determine the thoughts of prospective class teachers on their spatial cognition adequacy. Sample group of this research that has been conducted according to scanning model consists of 263 prospective class teachers. Data has been gathered by the scale developed by the researcher and descriptive statistics has been used during the analysis. According to research, prospective teachers defines their adequacy as paying attention to the units of space and defining route parallel to this while not preferring units of length. They think they are not qualified enough to draw sketch map of their environment. Prospective male teachers are determined to be more optimistic than females. It is revealed that they see themselves qualified for route knowledge.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF