Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 3 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Tarih Kavramına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ürettikleri Metaforların İncelenmesi

Elvan YALÇINKAYA

Abstract


Bu çalışmanın amacı, tarih kavramına ilişkin olarak sınıf öğretmeni adaylarının ürettikleri metaforların incelenmesidir. Bu araştırma, var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma, 2011-2012 eğitim- öğretim yılında Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerle yürütülmüştür. Çalışmaya toplam 152 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının tarih kavramına ilişkin sahip oldukları algıları belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından bir form hazırlanmıştır. Katılımcılardan "Tarih . . . gibidir/benzer, çünkü . . ." cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Öğretmen adayları sadece metafor geliştirmeyip aynı zamanda neden bu metaforu kullandıklarının nedenlerini de yazmışlardır. Veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Metaforlar farklı kavramsal kategoriler altında toplanmıştır.


The purpose of this research is to study the metaphors of pre-service elementary teachers for the concept of history. This analysis has the descriptive model aiming to designate the actual situation. Qualitative research model has been used to gather analyze and interpret the data. This research has been carried out with pre-service elementary teachers from Niğde University Education Faculty during 2011-2012 educational terms. 152 pre-service elementary teachers attended to this research. A form was prepared by researcher to indicate the perceptions of pre-service elementary teachers about history notion. The participants were asked to complete the sentence "History is like….. because. . .". Pre-service elementary teachers not only developed metaphors but also they stated the reason why they used this metaphor. The data have been analyzed qualitatively. The metaphors have been grouped under different conceptual categories.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF