Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Stratejik Yönetim Açısından Türkiye Krom Madenciliğinin Rekabetçilik Analizi: Sektörel Üstünlükler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yücel EROL, Ali Rıza İNCE

Abstract


Bu çalışmada, Türk madencilik sektöründe önemli bir yere sahip olan krom madenciliğinin mevcut durumunun stratejik yönetim bakış açısıyla analize tabi tutulması ve rekabet üstünlüğü sağlayabilecek özelliklerinin belirlenmesi, mevcut sorunlarının tanımlaması amaçlanmış ve bunun için nitel bir yöntem izlenmiştir. Bu doğrultuda, konu ile ilgili literatür taraması yapılarak betimsel yöntem benimsenmiştir. Çalışmanın başlangıcında stratejik yönetim yaklaşımı ve özellikleri incelenmiş, sonrasında rekabet ve rekabetçilik konusu ele alınmıştır. Rekabetçilik bağlamında değerlendirme yapılırken stratejik yönetimde bu anlamda çok tercih edilen yöntemlerden birisi olan swot analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Analize geçmeden önce krom madenciliği sektörü hakkında genel bir bilgi verilmiş daha sonra bu sektörün swot analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise önceden yapılan değerlendirmeler ve yapılan analizler doğrultusunda krom madenciliği ile ilgili stratejik anlamda bir değerlendirme yapılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

In this study, Chrome mining which has an important place in the Turkish mining industry, analyzed and determined features that can provide a competitive advantage, and also aimed to identifing the existing problems.İn this study qualititive study has done.İn this context, literatüre review was done and descriptive method is used.The first section reviews recent discussions about strategic management approach and its features. The second section includes competetion and competitiveness.İn the context, swot analysis technique, the most preferred method, was utilized for assesing the competetion.And then, swot analysis is done chrome mining lastly, strategic evaluation is done in the context of assesments and analysis for chrome mining and various suppestions have been made about the strategic sense.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF