Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Makedonya’dan Uzanan Türkçe Bir Köprü: ‘Köprü Dergisi’

Necati DEMİR, Nuray KAYADİBİ

Abstract


Makedonya, tarih boyunca farklı milletlere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde de farklı dilden, dinden, kültürden insanların bir arada yaşadığı mozaik bir yapı teşkil etmektedir. Ülkede; Makedonlar, Türkler, Arnavutlar, Çingeneler (Romlar), Ulahlar, Yunanlar, Bulgarlar, Boşnaklar başta olmak üzere 34 farklı milliyet ve etnik grup yaşamaktadır. Bu topraklarda Türklerin uzun bir tarihî geçmişi söz konusudur. Makedonya’daki Türkler; Türk dilini, Türk kültürünü birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmaktadırlar. Azınlık olmalarından kaynaklanan bazı sıkıntılarla karşılaşılsa da Türkçe eğitim görmekte, Türkçe gazete ve dergi çıkarabilmektedirler. Köprü dergisi de Makedonya’nın Üsküp şehrinde çıkarılan, Makedonya Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinin ve Türk gençlerinin yazılarıyla seslerini duyurduğu Türkçe bir dergidir. Dergide çıkan yazılarda Türk kültürünün yoğun bir şekilde işlendiği görülmektedir. Bu çalışmada Köprü kültür sanat ve edebiyat dergisi ile Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği hakkında bilgi verilmiş, tanıtılmaya çalışılmıştır. Derginin edinilen sayıları incelenmiş ve dergide çıkan yazılar hakkında değerlendirme yapılmıştır.

Macedonia has hosted to different nations throughout the history. It constitutes a mosaic structure in which people from different nations, languages and cultures live together. 34 different nationalities and ethnic groups, particularly Macedonians, Turks, Albanian, Gypsies (Roms), Bulgarians, Wallach, Greeks and Bosnians live in the country. A long history of Turkish is in question in these lands. Turks in Macedonia conserve the Turkish culture in unity. Even if some problems are confronted resulting from their being minority, they can study in Turkish and print out Turkish newspapers and journals. Journal of ‘Köprü’ is a journal which is printed out in Skopje city of Macedonia by which important names of Macedonian Turkish literature and Turkish youth make themselves heard. It is seen in the articles of the journal that Turkish culture is studied intensively. In this research, information about ‘Köprü’ culture, art, literature journal and Association of ‘Köprü’ Culture, Art and Education has been given and it has been tried to be advertised. The editions of the journals which have been obtained have been examined and evaluations have been made about the articles in the journal.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF