Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sivas Kongresi’nde İki Niğdeli

Osman Kubilay GÜL

Abstract


Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarını işgal etmek için önlerinde hiçbir engel kalmamıştır.
Devletin yöneticileri kurtuluş çaresi olarak itilaf güçlerine kayıtsız şartsız teslim olmayı ve onların vicdanına sığınmayı uygun görmüşlerdir. Milletin kaderi itilaf devletlerinin ellerine bırakılmış vaziyettedir. Böyle bir durumda Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki vatanseverler milletin kaderini ellerine almak için çalışmaya başlamıştır.
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması ile başlayan milli mücadele, büyük gayretler sonunda hızlı bir şekilde teşkilatlanmıştır.
Kuşkusuz Sivas Kongresi Milli Mücadele tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ulusal kongre olmasının yanında aldığı kararlarla Milli Mücadeleye yön vermiştir. Önemli kararların alındığı Sivas Kongresi’nin delegelerinin de Milli Mücadele tarihinde önemli bir yer tutması gerekmektedir. Pek çok sıkıntı ve yokluk içerisinde vatanlarını kurtarmak için Mustafa Kemal Paşa’nın davetine icabet eden bu şahısların Türk gençleri tarafından tanınması lazımdır.
Bu çalışmamızda Sivas Kongresi’ne katılan Niğde delegelerinin faaliyetlerini açıklamaya çalıştık.

After armistice of Moudros was signed, allied powers had no obstacle to occupy the Ottoman lands. As a way of liberation, the administrators of the state approved of surrendering to allied powers unconditionally and taking refugee in their conscience. The destiny of nation was given up to allied powers.
In such a situation, patriots in the leadership of Mustafa Kemal Pasha started to work to retrieve the destiny of nation. National struggle which started with Ataturk’s landing in Samsun was organized rapidly after big efforts.
There is no doubt that Sivas Congress has an important place in the history of national struggle. It shaped the national struggle with its decisions in addition to being a national congress. The delegates of Sivas Congress where important decisions were taken need to have a place in national struggle as well. These people who accepted the invitation of Ataturk to save their country in hardship and poverty need to be known by Turkish Youngs.
We tried to explain the activities of delegates of Nigde at Sivas Congress. In addition to their activities at Sivas Congress.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF