Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Atmosfer Basıncı Kavramı: Fenomenografik Çalışma

Yusuf KILINÇ, Fikret TUNA

Abstract


Bu çalışmanın konusu, coğrafya ve coğrafya öğretmenliği öğrencilerinin “atmosfer basıncı”nı nasıl algıladıklarını fenomenografik analiz yöntemi ile tespit etmektir. Çalışmaya, 2011-2012 öğretim yılında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği ve Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenci sayısı; 103’ü bay (%68,67) ve 47’si bayan (%31,33) olmak üzere toplam 150’dir. Öğrencilerin 57’si coğrafya (%38), 93’ü ise coğrafya öğretmenliği (%62) bölümlerinde öğrenim görmektedir.
Araştırmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde sırasıyla, (1) kodlama ve tasnif etme, (2) öncü kategorilerin oluşturulması, (3) betimleme kategorilerinin oluşturulması ve (4) betimleme haritasının oluşturulması aşamaları uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin, atmosfer basıncını sekiz farklı kategori ve altı farklı yol ile betimledikleri tespit edilmiştir. Kategoriler arasında; “atmosfer basıncı, havanın yeryüzü üzerine uyguladığı kuvvettir” toplam 42 adet metafor (%28) ile en fazla metafora sahip olan kategori olmuştur.


The main subject of this study is to determine the geography and geography education students’ perceptions of "atmospheric pressure" by the method of phenomenographic analysis. Total of 150 undergraduate geography students in Marmara University Faculty of Education and Faculty of Arts and Science were included in the study in the academic year 2011-2012. Of 150 students, 103 were male (68.67%) and 47 were female (31.33%). Of these students, 57 were studying in the department of geography (38%) and 93 (62%) were geography education.
In the study, a semi-structured questionnaire was used for data collection. In order to analyze the data, followings stages were conducted respectively: (1) coding and classification, (2) the creation of leading categories, (3) the creation of description categories and (4) creation of description map. As a result of the analysis of the data obtained, it was revealed that the students described atmospheric pressure in eight different categories and six different ways. Among the categories, the metaphor of "atmospheric pressure is the air force that is exerted on the earth" has the highest number of metaphors with total of 42 records (28%).


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF