Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ahilik Kültürünün Günümüz İşletmelerinde Bilinirliği Üzerine Bir Araştırma: Gümüşhane Örneği

Kürşad ZORLU, Ethem MERDAN, Özlem EGE

Abstract


Ahilik bilinci, KOBİ’lerin başarısında sürekliliğin sağlanabilmesi, etkinlik ve verimlilik düzeyinin artırılarak rekabet avantajının elde edilebilmesi bakımından bazı ilkeler ve çalışma prensipleri ortaya koymaktadır. Bu süreçte söz konusu ilke ve prensiplerin işletmeler tarafından yeterince bilinmesi, farkındalık kazandırılması ve pratik açıdan uygulanabilirliği son derece önemlidir. Bu çalışma Ahilik kültürün bilinirlik ve uygulanılabilirlik düzeyine ilişkin tespitler ortaya koyarak, Ahilik bilincinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Gümüşhane’de faaliyet gösteren işletmelerden tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenen 374 kişi üzerinde açık uçlu sorulardan oluşan anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formunun bütünüyle geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Elde dilen bulgular, SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak Ahilik ve Ahiliğe ilişkin temel kavramların bilinilirlik düzeyinin ortalamanın altında kaldığı ve Ahilik yaklaşımının ortaya koyduğu davranışların günümüz işletmelerinde yeterince uygulanmadığı anlaşılmıştır.

Conscious of Akhism is providing such working principles for success of SMEs and gaining sustainable compatitetive advantages. In this process, its very vital to for enterprises that they have to know adequetely the pointed principles, gaining awareness and pratic avaiblity as well. This study is aimed to scope analysis on knowledge of Akhism Culture and applicability; thus might enhance Akhism Culture reputation on this manner. Under the extent of this study, from enterprises that active in Gümüşhane, random 374 individuals which selected via random sampling method, has been tested with open ended question surveys. According to the research, its seen that survey results are trust worthy and results has been analyzed with SPSS programme. According to the results, its acknowledged that Akhism Culture is lower than the standart knowledge and Akhism application are not favored by present day enterprises.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF