Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Hakkında Değerlendirme

Hikmet KORAŞ

Abstract


Kaşgarlı'nın Divanu Lügati't-Türk'ünden sonra ilk karşılaştırmalı sözlük çalışması Radlof'un Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy (Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi) adlı çalışmadır. Türkiye'de ilk karşılaştırmalı sözlük çalışmasını Hüseyin Kazım Kadri yapmış, Türk Lügati adlı eserin ilk iki cildi 1927, diğer iki cildi ise 1940'lı yıllarda basılmıştır. Türkiye ve Türk dünyası için çok elzem olmasına rağmen 1991 yılına kadar Türkiye'de karşılaştırmalı bir sözlük çalışması yapılmamıştır.
1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ve yeni Türk Cumhuriyetlerinin kurulmasından sonra Kültür Bakanlığı tarafından alelacele bir Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü hazırlanmıştır. Bu sözlükte, hazırlanış tekniğinden muhtevasına kadar pek çok eksik mevcuttur. Türkiye'de yapılacak bilimsel çalışmalara esas teşkil edecek olan bu sözlüğün yapılacak yeni baskıları ve hazırlanacak yeni bir sözlük için mevcut sözlükteki hataların tespit edilmesi ve dikkate alınması önemlidir.


After the Divanu Lughati't-Türk of Kaşgarlı operation of the first comparative dictionary is studying of Radloff Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy (Trial of Turkish Dialects Dictionary). The first comparative dictionary work done in Turkey Hüseyin Kazım Kadri, at 1927 the first two volumes of the work of Turk Lugati and in the other two volumes published in the 1940s. Although very essential for Turkey and Turkish world there has not been a comparative dictionary study in Turkey until 1991.
At 1991 the disintegration of the Soviet Union and after the establishment of the new Turkish republics a Comparative Dictionary of Turkish Dialects hastily prepared by the Ministry of Culture. There are lots of missing from preparation technique of this dictionary to content. This glossary is intended to provide a basis for scientific studies made in Turkey with a new dictionary to be prepared for the new pressures and detect any flaws and is important to consider in the dictionary.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF