Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Atasözlerinde Doğal Çevre Algısı ve Çevre Eğitimi Açısından Önemi

Ufuk KARAKUŞ, Murat KEÇE

Abstract


Bu çalışmada, Türk halk kültürünün önemli yapı taşlarından biri olan atasözleri üzerinden, Türklerin doğal çevre algısı ve bunun çevre eğitimi açısından önemi analiz edilmiştir. Giriş bölümünde, doğal çevre ve insan etkileşimi hakkında kuramsal bir bilgi zemini oluşturulduktan sonra, çalışmanın temel kavramları olan Türk kültürü-atasözü ilişkisi ve çevre eğitimi açısından atasözlerinin önemi hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın diğer kısımlarında farklı kaynaklardan taranarak inceleme kapsamına alınan doğal çevre ile ilgili 507 Türk atasözünden yola çıkarak, Türklerin bitki örtüsünü, hayvanları, iklimi, toprağı ve suyu çevresel değer açısından nasıl algıladıklarının analizleri yapılmıştır. Yapılan incelemede Türklerin doğal çevre algısı açısından iklimle ile ilgili söylenen atasözlerinin ilk sırayı aldığı, bunu iklim ve hayvanlara ilişkin söylenen atasözlerinin takip ettiği görülmektedir. Toplumun hafızasına kazınmış olan atasözlerinin çevre eğitimi acısından çok önemli olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

In this study, it has been analyzed that the perception of the natural environment and the importance of environmental education over the Turks in Turkish proverbs which is one of the important building blocks of folk culture. In the introduction, after a theoretical knowledge base about the natural environment and human interaction have been established, information is given about the basic concepts of the study such as Turkish culture-proverbial relationships and importance of proverbs in terms of environmental education. In other parts of the study, it has been analyzed that how they perceive Turkish vegetation, animals, climate, soil and water in terms of the environmental value based on 507 Turkish proverbs which were searched and included in the study from different sources related to the natural environment. It has been seen in the examination that Turks have great importance of proverbs that contains climate on the perception of the natural environment of the first place, and it is followed by proverbs about the climate and animals. It was put forward that the proverbs which are etched in public memory is very important in terms of environmental education.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF