Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Belçika’da Yaşayan Türk Çocuklarının Demografik Özelliklerine Göre Türkçeye Yönelik Tutumları

İsmet CEMİLOĞLU, Ülker ŞEN

Abstract


Bu araştırmanın amacı, Belçika’da yaşayan Türk çocuklarının demografik özelliklerine göre Türkçe yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Belçika’nın Anvers, Gent, Genk, Brüksel bölgelerinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersi alan rastgele/seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 11-15 yaş arası 198 Türk çocuğu oluşturmaktadır.
Araştırmada kullanılacak verilere ulaşmak için tarafımızca geliştirilen “Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dillerine Yönelik Tutum Ölçeği” (YDYTÇADYTÖ), “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çalışmada yer alan analizler için SPSS 19.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmada analizler için elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda araştırmaya katılan Belçika’daki Türk çocuklarının ana dillerine yönelik tutumlarının (hiç, az, orta, çok ve tam değer aralıklarından) çok düzeyinde olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan Belçika’daki Türk çocuklarının Türkçeye yönelik tutumlarının cinsiyete, yaşa, anne eğitim durumuna, baba eğitim durumuna, baba mesleğine, Türkiye’ye gitme sıklığına ve Türkiye’de kalma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

This paper aims to find out the attitudes of Turkish children who live in Belgium towards Turkish in terms of demographical features. Research design of this study is scanning model. The participants are 198 Turkish children who took Turkish and Turkish Culture course in 2010-2011 education year in Anvers, Gent, Genk and Brussel regions of Belgium, were chosen randomly and aged between 11-15.
In order to reach data for the study, “Attitude Scale of Turkish Children Who Live Abroad Towards Their Mother Tongues” and “Personal Information Form”, which were developed by the researchers, were used. SPSS 19.0 package program was used for analyses. In the study the findings from the analyses were interpreted as significant with 0.05 significance level.
After the research, it has been seen that the attitudes of Turkish Children who live in Belgium towards their mother tongue are high (among the points of none, a little, middle, high and full). Moreover, the attitudes of the Turkish children in Belgium who participated in the study towards Turkish have been revealed not to change significantly in terms of gender, age, mother’s educational status, father’s educational status, father’s job, the frequency of going to Turkey and the length of residence.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF