Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Oluşum Romanı Geleneği ile Günümüzdeki İzleri Üzerine

Hikmet ASUTAY

Abstract


Yazın dünyasında roman türünün kendi tarihsel gelişimi bağlamında köklü bir gelenek ve en eski türü olan “Oluşum Romanı” kavramı tanıtılarak yazınsal dönemler boyunca algılanması hakkında genel olarak bilgi verilecek, günümüze dek uzanan bu klasik türün modern dönemle birlikte dil, anlatım ve biçim olarak da değişen yapı ve kurgusu irdelenecek, ayrıca günümüz postmodernizm kavramı ile birlikte yöneldiği yeni dil ve biçim anlayışlarına da değinilecektir. Son olarak ise Türk yazını içersinde klasik oluşum romanı geleneğinin izleri sürülmeye çalışılarak günümüz Türk romanı çerçevesinde Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve Oğulları” adlı eseri örneklenerek bu büyük ve klasik roman türünün Türk yazınındaki örneklemesi olarak ele alınmaya çalışılacaktır.

In this study, “Bildungsroman” (the novel of formation), which is an essential novel tradition and the oldest novel type, will be emphasized; and its subject areas, connections with modern-day and the problems it deals will be mentioned by discussing the brief history of bildungsroman, of which masterpieces was given in 18th century Germany, especially, by J.W. v. Goethe, made a great contribution to the world literature; and move German literature and German novel into the world literature. Recognition and reading of Bildungsroman in Turkish, for example Orhan Pamuk’s “Cevdet Bey ve Oğulları”, could take place by the first novel translations, of which French education and development novels. In this regard, examining bildungsroman from the point of etymon will enable us to be closely acquainted with a great novel tradition.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF