Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Arifi Süleymannâmesi’nde Kaftan Tasvirleri: Kanuni Dönemi Dokumaları Hakkında Bir Değerlendirme

Başak Burcu TEKİN

Abstract


Arifi tarafından yazılmış beş ciltlik Şahname-i Al-i Osman Kanuni Sultan Süleyman döneminin önemli eserlerinden biridir. Süleymanname ismini alan beşinci cildindeki resimler Kanuni dönemini bire bir aktaran görsel belge niteliğindedir. Bu çalışmada, Süleymanname resimlerindeki kaftan tasvirleri ele alınmaktadır. Süleymanname’deki kaftan tasvirleri ile günümüze ulaşan kaftan örnekleri arasında paralellikler kurulmuş ve bu tasvirler, sanat tarihi merkezinde Osmanlı siyasi ve sosyo-kültürel yaşamı gözetilerek değerlendirilmiştir.

Five volume Şahname-i Al-i Osman written by Arifi is an important work of the Kanuni Sultan Süleyman period. The fifth volume entitled Süleymanname and the paintings inside this work are visual documents that effectively relay the period of Kanuni. In this work, the caftan depictions in Süleymanname paintings are studied. The caftans in Süleymanname have been examined by drawing analogies with those that have survived until today paying regard to the Ottoman political and socio-cultural life.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF