Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Mehmed Ali Paşa’nın Anadolu’ya Saldırısının Niğde ve Nevşehir Yöresindeki Tesirleri

Efkan UZUN

Abstract


Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü zor durumun bir neticesi olarak Mısır’ın yönetiminde tek söz sahibi olan Mehmed Ali Paşa, Napolyon’un Mısır’ı işgali üzerine oraya gönderilen seçme askerler arasında bu ülkeye gitmiştir. Mora İsyanı’nın bastırılması için kendisinden yardım istenince, Mora ve Girit valiliğinin kendisine verilmesini arzu etmiş, Edirne antlaşmasıyla Mora bağımsız Yunanistan’a geçince Mora’ya karşılık Suriye valiliğini istemiştir. Sultan II. Mahmut Girit’i kabul etmiş ancak Suriye valiliğini vermemiş, bunun üzerine Mehmed Ali Paşa isyan etmiştir. Oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu; Suriye’yi ele geçirmiş, Osmanlı ordularını Adana ve Konya’da mağlup ederek Kütahya’ya kadar ilerlemiştir. Başkent İstanbul tehlikeye girince Sultan II. Mahmut Rusya’dan yardım istemek zorunda kalmıştır. Rus donanma ve ordusu İstanbul önlerine gelince bu durumdan İngiltere ve Fransa rahatsız olmuştur. Onların müdahalesi ile bu problem, uluslararası bir boyut kazanmış ve imzalanan Kütahya Antlaşması’yla mesele muvakkat bir süre için çözüme kavuşturulmuştur.
Çalışmamızda, Mehmed Ali’nin oğlu İbrahim’in Anadolu’ya saldırısı esnasında Niğde ve Nevşehir yöresinde oluşan kritik durum, halkın endişesi, Osmanlı ordusu için verilen teknik ve askeri destek gibi bazı hususlar yeni çıkan birtakım bilgi ve belgeler ışığında ele alınacaktır.
Çalışmamızın amacı, Orta Anadolu tarihinde cereyan eden bu hadiseyi farklı bir cepheden incelemek ve tanıtmaktır. Bunun için zamanımıza kadar ortaya konan çalışmalardan, zamanın ana kaynaklarından faydalanılacak ve Osmanlı Arşivi’nde bulunan konuyla ilgili belgeler de kullanılacaktır. Yapılan bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden biri olan tarama modeli ve doküman inceleme yöntemi kullanılacaktır.

Mehmed Ali Pasha was the absolute ruler in Egypt since the Ottoman Empire was in very bad situation at that time as a result of some events. Mehmed Ali Pasha was among the soldiers sent to Egypt upon the invasion of the country by Napoleon. When his help was demanded to eliminate the rebellion in the Morea by the Sultan Mahmud the second of the Ottoman Empire, he wanted to be the governor of the Morea and the Crete Island in return for its help. However, when the Morea was taken by independent Greece in Edirne Treaty, therefore, he wanted to be the governor of Syria in place of the Morea. Sultan Mahmut the Second accepted to appoint him as the governor of the Crete Island but not Syria. As a result of this disagrement, he rebelled against the rule of The Ottoman Empire. His son, Ibrahim Pasha, invaded Syria with his Egyptian troops and he defeated the Ottoman army in Adana and Konya. He reached as far as Kutahya Province. The capital city, Istanbul, was in jeopardy and Sultan Mahmut the second, had to demand the aidof the Russians.When the Russian Navy reached Istanbul, England and France became worried about the situation. The domestic problem turned into an international one. The problem was solved temporarily by Kutahya Treaty signed by related states.
In our study, issues related to the event such as the critical situations at that time, the worries of the people of the provinces, the technical and military support given to the empire by the provinces during Ibrahim Pasha's attacks, son of Mehmed Ali Pasha were discussed in the light of some documents and data emerged lately.
The aim of the study is to introduce and discuss the event with a different aspect. Therefore, the studies about the subject done so far and documents in the archives of the empire were used. Screening model, one of the qualitative research was used in the study.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF