Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Niğdeli Visâlî ve Hamdullah Hamdî’nin Kıyâfetnâmeleri Üzerine Bir İnceleme

Bekir ÇINAR

Abstract


Bu çalışmada Niğdeli Visâlî ve Hamdullah Hamdî’nin kıyâfetnâmeleri incelenecektir. Kıyâfetnâmeler üzerine kısa bir değerlendirme yapılıp, bu türün XV. yüzyıldaki önemli temsilcileri olan Hamdullah Hamdî’nin Kıyâfetnâme’si ve Niğdeli Visâlî’nin Vesiletü’l-İrfân (Kıyâfetnâme) adlı eserleri, çeşitli açılardan mukayese edilecektir. Kıyâfetnâmeler üzerinde kısa bilgi verildikten sonra Türk edebiyatında yazılmış önemli kıyâfetnâmeler tanıtılacak ve bu türün folklorik özelliği üzerinde durulacaktır. Bu iki kıyâfetnâme şekil ve muhteva açısından değerlendirilecek, benzerlik ve farklılıkları ile etkilenme dereceleri tespit edilecektir. Bu kıyâfetnâmelerin insanların çeşitli uzuvları hakkında verdiği hükümler, benzerlik ve farklılıklar örneklerle değerlendirilecektir.

In this research, Niğdeli Visali’s and Hamdullah Hamdi’s physiognomies will be examined. By making a short evaluation on physiognomies, important representatives of this kind in XV. century Hamdullah Hamdi’s Kıyafetname and Niğdeli Visali’s Vesiletül-İrfan will be compared in different aspects. After giving a short information on physiognomies, important physiognomies in Türkish Literature will be introduced and folkloric side of this kind will be holded.These physiognomies will be evaluated on shape and content and thier being influenced degrees will be determined with their identicalness and difference. Judgment, identicalness and differences on peoples various organs in these physiognomies will be evaluated with examples.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF