Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Niğde Vakıfları (H. 881/M. 1476)

Nevzat TOPAL

Abstract


Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesi Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü ile sonuçlanmış; bütün Karaman ülkesine Osmanlı Devleti hâkim olmuştur. Osmanlı devleti Karamanoğulları Beyliği'ni fethettikten sonra onun sahip olduğu vilayetleri Karaman Eyaleti ismiyle teşkilatlandırmıştır. Fatih devrinde, H. 881/M. 1476 senesinde düzenlenen vakıf defterine Karaman Eyaleti Vakıfları kaydedilmiştir.
Bu çalışmada, Fatih devri Karaman Eyaleti vakıf defterinde yer alan Niğde vakıfları ve vakıflarda geçen yerleşim birimlerine ait bir değerlendirme yapılacaktır. Bu defter H. 881/M. 1476 senesinde düzenlenmiş olmasına rağmen kaydedilen ve bilgi verilen vakıfların tamamı, defterin düzenlendiği tarihten önce mevcut olan eserlerdir. Niğde şehri vakıflarına ait kapsamlı bilgi veren ilk kaynaklardan biri olması sebebiyle defterde yer alan kayıtlar büyük önem arz etmektedir.

The conflict between Ottoman and Karamanoglu was ended with the victory of Ottoman State who took the control of whole Karaman country. After conquering of Karamanoğulları, its provinces were regularized as Karaman State by Ottoman State. In the age of Fatih these were recorded to foundation book as Karaman State Foundations in H.881/M.1476.
In this study an evalution will be made about the Nigde Foundations which are present in the Foundation Book of Karaman State for the age of Fatih. Although this book was organized in the year of H.881/M.1476, all of the recorded and informed foundations are elder from its arrangement. The records in this book are of prime importance because these are one of the firsts which are including information about Nigde City provience.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF