Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Konaklama Tesislerinde Kalan Ailelerin Yaşam Kalitesi

Hatice ŞİMŞEK BEKİR, Hande ŞAHİN, Agah TEKİNDAL

Abstract


Bu araştırmada; konaklama tesislerinde kalan ailelerin yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış olup, Antalya’da bulunan 12 adet konaklama tesisi küme olarak ele alınmış ve bu tesislerde konaklayan toplam 200 çocuklu aile örneklem grubunu oluşturmuştur. Çalışmada “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Değerlendirme Anketi Kısa Formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 17 programında analiz edilmiş olup, verilerin değerlendirmesinde T testi, varyans analizi ve grupların çoklu karşılaştırılmasında ise Tukey testinden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan ailelerin ölçek alt boyutları ile yaş, eğitim düzeyi, meslek ve gelir düzeyi arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<.05).

The present research aims to determine the quality of life and factors affecting the quality of life of families who stay in accommodational institutions. Simple random sampling method was used in the research; and 12 accommodational institutions in Antalya were researched as a cluster. The sample group comprised a total of 200 families with children. The "World Health Organization Brief Form of Quality of Life Assessment Questionnaire" was used in the study. The research data were analyzed using the SPSS 17 program. T test and variance analysis were used in the assessment of data. A Tukey test was used in the multiple comparison of groups. Significant differences were found between scale sub-dimensions, age, educational status, profession and income level of families who participated in the research (p<.05).


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF