Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 1, No 1 (2009)

Font Size:  Small  Medium  Large

Divanü Lûgati’t-Türk’te Geçen Türk Boyları ve Boylara Ait Dil Özellikleri

Özkan AYDOĞDU

Abstract


Divanü Lûgati’t-Türk, Türk dilinin en önemli yadigârlarındandır. Eser, Türklerin XI. yüzyıldaki dili, kültürü, edebiyatı ve yaşayışı ile ilgili çok kıymetli bilgiler sunmaktadır. Bu bilgilerin en önemlilerinden birisi de o dönemde yaşayan Türk boyları ve bu boyların dil özellikleri hakkında verdiği bilgilerdir. Divanü Lûgati’t-Türk’ten önce yazılmış olan eserlerde bu konuya değinilmemiş olması, eserin kıymetini arttırmaktadır. Bu çalışmada, Divanü Lûgati’t-Türk’te dağınık olarak sunulan Türk boyları ve bu boyların dil özellikleri ile ilgili bilgiler bir araya getirilmiş ve bu bilgiler ışığında bir tasnif yapılmaya çalışılmıştır.

 

Divanü Lûgati’t-Türk is one of the most significant works of Turkish language. It gives so precious information about language, culture, literature and life style of Turks in 11th century. One of these significant information is about Turkic peoples and language aspects of these peoples living in that period. It increases in this book's value that there was not a work giving those information before Divanü Lûgati’t-Türk. In this study, the information about Turkic peoples and their language aspects straggly stated in Divanü Lûgati’t-Türk have been gathered together and it has been tried to make a classification in light of the foregoing.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF