Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 3 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kayseri’de II. Abdülhamid Han Dönemi’nde İnşa Edilmiş İki Yapı: Zeynel Abidin ve Seyyid Burhaneddin Türbesi

Remzi AYDIN

Abstract


Bu çalışmada, Kayseri’nin önde gelen dinî liderlerinden Zeynel Abidin ve Seyyid Burhaneddin’in medfun olduğu türbeler incelenmiştir. Yapılar, plan, malzeme ve süsleme özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca arşiv vesikaları kullanılarak yapıların inşa süreci ortaya konmuştur. İncelediğimiz yapılarla ilgili arşiv belgeleri, imparatorluğun çeşitli sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bile imar faaliyetlerinin bir organizasyon dâhilinde yapıldığını göstermektedir. II. Abdülhamid Han’ın Anadolu’daki hayratlarından olan bu türbeler, yapıldıkları Batılılaşma Dönemi’nin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.

In this study, the tombs where two of the religious leaders, Zeynel Abidin and Seyyid Burhaneddin, lived in Kayseri are burried are examined. The structures are evaluated according to their plan, material and decorative features. Furthermore, construction processes are defined under the lights of studied archive files. Investigated archive files show that even under various troubling circumstances, construction processes are made in a well organized manner. The tombs that are two of the charities in Anatolia made by II. Abdulhamid Han, represent the characteristic features of westernization period.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF