Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 3 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği

Mehmet KARA

Abstract


Özellikle Batılı ülkeler, dillerini öğretmek için birçok çalışma yapmışlar ve hâlâ yapmaktadırlar. Türkiye’de de benzer çalışmalar gözle görülür oranda artmakta ve yabancılara Türkçe öğretimi alanı hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında pek çok yerde Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Her geçen gün Türkçe öğrenimine olan talep artmaktadır. Bu doğrultuda nitelikli ders materyallerine ve programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Türkçe öğretimi yapan kurumlar, öğretim materyallerini kendileri hazırlamakta ve hazırlanan bu materyaller, kurumların belirlediği programlar doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu programlar da içerik açısından, farklı yaklaşımları sergilemektedir. Bunun sonucunda ders kitaplarının içeriğinde farklılıklar oluşmaktadır. Bu durum yaklaşım farklılığı olarak görülse de yabancılara Türkçe öğretiminde evrensel bir tutumun olmadığını göstermektedir. Ancak bu evrensel tutum şu anda birçok AB, AB adayı ve AB dışındaki ülkeler tarafından yabancı dil öğretiminde uygulanan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni doğrultusunda uygulanan dil öğretim programıyla sağlanabilir. Bu bağlamda biz de bu çalışmamızda ülkemizin kültürel yapısını ve dilimizin özelliklerini de dikkate alarak Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni doğrultusunda Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için A1, A2 seviyesinde Türkçe Öğretim Programı hazırlamaya çalıştık.

Especially western countries have made plenty of studies to teach their own languages. Those studies have increased obviously. Moreover, the area of teaching Turkish to foreigners have been progressing and becoming widespread rapidly. Turkish language teaching have been doing in a lot of places both at home and abroad. Interests in Turkish language have been increasing day by day. Accordingly, eligible course materials and syllabus are required. However, the institutions which teach Turkish prepare the course materials on the basis of the syllabus they prepare on their own. These syllabuses reflect different approaches in terms of content. As a result, there have been differences in the contents of coursebooks. This shows that there is not an international attitude towards teaching Turkish to foreigners although it is seen as a matter of approach. This international situation can only be overcome via CEF language teaching syllabus which is applied by European union, European Union member and non-member countries therefore, this study aims to prepare Turkish language teaching syllabus in line with the Common European Framework at A1 - A2 level for foreigners who want to learn Turkish by considering the cultural and structural aspects of our language.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF