Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 3 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Sivas İli (Cumhuriyet Üniversitesi) Örneği

Veda BİLİCAN GÖKKAYA

Abstract


Bu çalışmada, insanlıkla birlikte başlayan, yaşama ve özgürlükler konusunda bir hak ihlali olarak karşımıza çıkan ve her zaman kendini farklı biçimlerde var eden şiddet olgusuna yer verilmiştir. Bu çalışmada şiddetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, nedenleri, biçimleri ve etkileri ele alınmaktadır. Bunun için önce kuramsal veriler değerlendirilmektedir.
Toplumlarda bir problem çözme aracı olarak da kullanılan şiddet, evrensel bir özellik taşımak da dolayısıyla sadece azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de kendini göstermekte, gündelik yaşamın içerisinde yer almaktadır. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin (sosyo-kültürel, ekonomik vb. alanlarda) bir sonucu olarak ortaya çıkan şiddet, aslında kadın üzerinde güç ve kontrol kurmayı amaçlamaktadır. Kadının üzerinde kurulmaya çalışılan bu güç ve kontrol, kadının sadece fiziksel şiddete değil aynı zaman da başka şiddet (duygusal, cinsel, ekonomik vb. gibi) biçimlerine de uğramasına neden olmaktadır. Bu şiddet biçimlerinden ekonomik şiddet, çok fazla üstünde durulmayan, dillendirilmeyen şiddet biçimlerindendir. Oysaki kadının toplumsal yapı içerisinde ekonomik anlamda bir yer edinmesi, onun kimliğinin oluşmasında (bir birey olarak var olmasında) çok önemlidir.
Buradan hareketle Cumhuriyet Üniversitesi’nde çalışan 154 kadın idari personelin katıldığı bu çalışmanın amacı, toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik yapının, kadına karşı işlenen şiddeti (özellikle de ekonomik şiddeti) nasıl oluşturduğunu, ne gibi sonuçlara yol açtığını ve bu konudaki çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Uygulamadan elde edilen veriler, genel bulgular halinde sunulmakta ve değerlendirilmektedir. Araştırma sonucuna göre örnekleme giren kadınların %51.3’ü duygusal şiddete, %13.6’sı ekonomik şiddete, %9.1’i fiziksel şiddete, %4.5’i cinsel şiddete (%20.8’lik kısmı ise soruyu yanıtlamamıştır) maruz kalındığını ifade etmiştir.

In this study, we studied the phenomenon of violence; as old as humanity, which we confront as a violation of rights in respect of existence and freedoms, and which brings itself into existence every time in various ways. Throughout the study, what the violence is, how it emerges, its causes, forms, and effects are discussed. Therefore, theoretical data were reviewed initially.
Violence which is used as a tool for problem-solving in societies has a universal quality, thereby it exists not only in underdeveloped or developing countries but also developed countries, and it is present in the daily life. Violence; that emerges as a result of unequal power relations (in the socio-cultural, economic, etc. fields) between men and women, aims to exert power and control over women. This exertion of power and control causes women to be exposed to not only physical violence but also other forms of violence such as emotional, sexual, economic etc. One of these; economic violence, is a form of violence which is not accentuated very much. However, woman’s gaining a place economically in the social structure is very important in forming identity (existence as an individual).
Starting from this point, the aim of this study in which 154 female administrative staff of Cumhuriyet University participated is to present how socio-cultural and economic structures of the society constitute violence (especially economic one) towards women, what results it causes, and suggestions about its solution. Data obtained through the procedure are presented and evaluated as general findings. According to the results of the study, 51.3% of the participants stated that they are exposed to emotional violence; 13.6% to economic violence; 9.1% to physical violence; 4.5% sexual violence (20.8% of the participants did not respond to this item).


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF