Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 1 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kentler Açısından Mekânın Toplumsallığı ve Yer İsimlerinin Siyasal Yapıya Göre Değişimi: Niğde Örneği

Bülent KARA

Abstract


Bu çalışmada, Niğde kent merkezinde yer isimlerinin siyasal yapıya göre bir değişiklik gösterdiğinin tespiti amaçlanmıştır. 1989-2011 yılları arasındaki dönemde bulvar, sokak, park ve bahçeler ile kavşak isimleri belediye başkanlık dönemleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında, 1989- 2011 dönemi görev yapan belediye başkanları, yazı işleri, arşiv taraması ve numaratoloji birimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Yer isimleri değişiklikleri dönemler halinde tespit edilerek tablolar haline getirilmiştir.
Yer isimlerinin değişmesi bu bağlamda siyasal olguların en temel göstergelerinden biri olarak belirmektedir. Bu durum yerelde iktidar olan siyasal yapının seçmeniyle bağ kurmasının aracı olarak kullanılmaktadır.

In this study, it was aimed to find out how place name was changed related with political composition. İn Niğde city center. Street, park, garden and junction names were determined from 1989-2011 related dealt with mayoralty. In this study period with mayors, administators, archives and enumerator were conducted. Changes in place manes were determined dealt with periods and presented in a table.
Changes in place name was considered as one of the sign of political composition. It was thought that politicans who governed locally used these changes as one of the connection with ways their elector.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF