Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 3 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Finansal Rant, Borç ve Kriz

Ünal ÇAĞLAR, Atilla Ahmet UĞUR

Abstract


Finansal krizler farklı bölgelerde ve farklı gelir düzeyine sahip olan ülkelerde çıksalar bile sonuçları itibarı ile birbirlerine benzemektedir. Özellikle finansal serbestleşme ve dünya ekonomilerinin birbirleriyle entegre olması ile birlikte bu krizler, sadece çıktıkları yerde kalmamakta ve bir domino etkisiyle başka ekonomileri de etkilemektedir. Uluslararası sermayenin vatansızlaşması, özellikle gelişmiş ülkelerdeki finansal piyasaları güçlendirmekte ve bu piyasalarda spekülatif fırsatlar ve yüksek kâr imkanları doğmaktadır. Yüksek kâr isteği zaman zaman rasyonel piyasa davranışlarını ortadan kaldırarak fiktif yapıların oluşumuna yol açmaktadır. ABD gibi büyük ekonomilerin yüksek borç ve cari açık problemi, kısa vadeli portföy yatırımlarını kazançlı hale getiren ve üretim ekonomisine dayanmayan, türev finansal ürünlerle desteklenmiş spekülatif balonlara yol açmaktadır. Bu tür finansal yapıların krizler öncesinde yaygınlaştığı, gayrimenkul fiyatlarının arttığı ve kamu mali disiplinin de krizle birlikte bozulduğu gözlenmektedir.

Financial crises have some common features even if they come into being in different areas and countries with different income level. Especially due to the financial liberalization and entegration of world economies, they affect many countries with a domino effect. Internationalization of capital stregthens particularly financial markets in developed countries and leads to speculative opportunities and possibilities of very high profit rates. Ambition for higher profit, from time to time, gives rise to fictitious structures, eliminating rational market behaviors. Problems of higher indebtedness and current account deficit in large economies such as the US lead to speculative bubles supported by financial derivatives, making nonproductive short term portfolio investments profitable. Before crisis, it is observed that this type of financial structures become common and real estate prices rise. And following crisis it is observed that public finance discipline deteriorate.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF