Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 1 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Hekimhan, Kuluncak (Malatya) ve Çevresindeki Maden Üretimine Coğrafi Bir Bakış

Zeki BOYRAZ

Abstract


Ülkelerin kalkınmasında sanayileşmenin önemi büyüktür. Sanayileşmenin gelişmesi ise mevcut bulunan doğal kaynakların rezervlerinin planlı, verimli ve akılcı kullanılmasıyla mümkün olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Kalkınmasını gerçekleştiren sanayileşmiş, gelişmiş ülkeler; ya kendi yer altı kaynaklarını yada başka ülkelerden aldıkları maden ham maddeleri ithal ederek sanayilerini ileri düzeye götürdükleri bir gerçektir. Ülkemizin de gelişmesini sürdürebilmesi için yeraltı kaynaklarını değerlendirmesi gereklidir. Ülkemizde bu yer altı kaynaklarının bulunduğu önemli bir sahada Hekimhan ve Kuluncak (Malatya) ilçeleri çevresindeki demir ve krom yataklarıdır. Hekimhan ve Kuluncak ilçeleri çevresinde ki maden ocaklarının işletimi özel sektöre ait firmalar tarafından yürütmektedir. İnceleme alanında bulunan rezervler başta ülke ve yöre ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Araştırmamızda çalışan ocakların Maden üretimi yapıldığı dönemlerinde faal nüfusun istihdamına ne oranda katkıda bulunduğunun araştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Çalışmamızda Hekimhan ve Kuluncak (Malatya) ilçeleri çevresinde bulunan maden yataklarının üretim miktarları, çıkarılan madenlerin nerelerde değerlendirildiği, çıkarım ve ulaşım faaliyetleri sırasında çevreye, doğal zenginliklere ve kültürel varlıklara, etkilerinin olup olmadığının araştırılmasını amaçlanmaktadır.
Hekimhan ve Kuluncak (Malatya) ilçeleri çevresinde bulunan maden yataklarının tenörleri 25-56 fe arasında değişmekte ve özellikle düşük tenörlü cevher rezervinin büyük miktarlarda olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle cevher zenginleştirme ve paletleme tesislerinin biran önce yapılması, maden ocaklarını işletilebilir karlılık düzeyine ulaştıracağı düşünülmeli ve planlanmalıdır. Bu tesisler faal nüfusun istihdamı açısından önemli olacak ve etkileyeceği birçok ekonomik faaliyet kollarıyla yörenin kalkınmasına imkan sağlayacaktır.

Industrialization has an important place in the development of a country. The development of the industrialization depends on using natural resources planned, profitable and reasonable. Developed countries, use either their underground sources or import raw mine materials to improve thier industrialization level. Our contra should benefit from its underground resources to maintain its development. One of the important areas having underground resources are iron and chromium stratum in the surrounding area of Hekimhan and Kuluncak towns in Malatya. They are operated by private companies and they provide important advantages to the economic development of the country. The aim of this research is to determine the contribution of these resources to the employment of the active population in this area during the production of the mine. We tried to search how these minerals are used. We also searched whether they affect the natural wealth and historical ruins in the area during the transportation activity. The tenor of mineral stratum of these areas change between 25-56 fe and it is stated that there is plenty of low tenor reserves. So the small establishment should be planned and made active to use these mines more profitable. This will help both the employment of the people living in surrounding area and the development of these towns.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF