Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 3 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Göç, Kimlik ve Edebiyat

Semran CENGİZ

Abstract


Küreselleşmeyle gelen sorunların başında göç, yoksulluk, göçmenlerin uyum problemleri, kimlik ve kültürel çatışmalar bulunmaktadır. Bütün dünyayı büyük bir pazar haline dönüştüren küreselleşme aktörleri, dünyanın en uç noktasındaki insana bile ulaşıp ürününü pazarlamayı düşünmekte bunun için de, onun yerel kimliğine vurgu yapıp, çeşitliliğin zenginlik olduğunu söylemektedir. Böylece sınırlar kolaylıkla aşılmakta ve tüketim kültürü en uzak köşelerdeki insanlara bile aşılanabilmektedir. Fakat kazanan hep bir taraf olmakta, birileri tükettikçe birileri daha fazla kazanç elde etmektedir. Artık fazla tüketecek güçleri olmayan insanlar, onlara bu alışkanlığı kazandırmış olanların evlerine konuk olmakta ve bu kazançtan pay almak istemektedir. Bu durumdan memnun olmayan modern dünya insanları, göçmenleri merkezin dışına itmek için her yolu denemiş ancak başarılı olamamıştır. İki taraf arasında çatışmaya yol açan bu durum, kimlik sorunlarının doğmasına yol açmıştır. Bugün gelinen noktada göçmenler melez kimlikli insanlar olarak, modern dünyada yer almaya çalışmaktadırlar. İki kimlikli göçmen çocuklarının yaptıkları müzikler, yazdıkları eserler bütün dünyada ilgi görmekte, kabuk değiştiren göçmen kimliği, yeni yüzyılın uzlaşma alanı olarak umut vaat etmektedir.

 

The leading problems incidental to the globalization are the immigration, the poverty, the adaptation problems of the immigrants, the identity and the cultural conflicts. The globalization actors that are transforming the whole world to a huge market, consider to commercialize the product even to the people at the other end of the world. Therefore they lay emphasis on its local identity and remark its variety as its richness. In this way the limits are easily exceeded and the consumption culture becomes available to be instilled upon even the people at the back of the beyond. However one party always wins; the more some people consume, the more some people make profit. The people who does not have any power to consume anymore, becomes the guest of the ones who get them adopt this habit and desires to receive a share from this profit.The modern world people who are not pleased with this situation, have made every effort to alienate the immigrants from the center but they could not succeed. The situation that gave rise to a conflict between parties, have also led the identity problems to occur. In the present situation, the immigrants are trying to take place in the modern world as people with hybrid identities. The music produced by the children of the immigrants with double identities, attracts attention of the world where the immigrant identity, changing its shell, promises hope as the conciliation area of the new century.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF