Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 2 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Eski Anadolu Toplumunda Eser Element Analiziyle Beslenmenin Belirlenmesi

Mustafa Tolga ÇIRAK

Abstract


2001-2002 kazı döneminde Kelenderis tiyatro binasından çıkarılan iskeletlerden 17 tanesi üzerinde eser element analizi yapılmış ve bireylere ait beslenme şekillerinin yeniden yapılandırılmasına çalışılmıştır. 9 kadın, 8 erkek bireyden oluşan popülasyonun element analizleri hidroklorik asit yardımıyla, yüksek ısıda çözülerek yapılmış ve element değerlerine ICP - OES tayini ile ulaşılmıştır.
Kelenderis toplumu erkek bireyleri kadınlara göre daha yüksek stronsiyum değerleri içermektedir. Stronsiyum düzeyi ölçülmüş erkek bireylerden en yüksek değere 266 ppm ile M62 bireyi sahiptir. M4 ve M9 bireylerinin de yüksek stronsiyum düzeylerine sahip olduğu görülmektedir. Buna göre bu toplumun kadınlarının ortalama stronsiyum değeri 179 ppm'dir. Erkeklerde stronsiyumun oranı 198,26 ppm olarak bulunmuştur. Yüksek stronsiyum bitkisel beslenmenin bir göstergesidir.
Yüksek çinko düzeyi, beslenme şeklinin et ağırlıklı olduğunu gösterir. Kelenderis topluluğu kadın bireylerinin çinko seviyesi ortalamaları 158,6 ppm olarak belirlenmiş, erkek bireylerde bu oran 154,3 ppm olarak ortaya çıkmıştır. Kadın ve erkeklerde çinko seviyeleri birbirine çok yakındır. Toplumun çinko seviyesi genel ortalaması ise 156,58 ppm civarıdır. Çinko seviyesi, stronsiyuma göre biraz düşüktür. Bu oranlar toplumun bitkisel besinleri hayvansal besinlere göre daha fazla tükettiğini göstermektedir.

 

In this study 17 skeleton remainings found from Kelenderis theatre area from 2001- 2002 excavation term which have been used trace element analysis and individuals feeding variouses have done anew 9 female and 8 male individuals population's element analysis have been used hydrochloric acid in the high temperature and had elements values and elemental determinations were done by ICP - OES.
Male individuals have higher values than female individuals in Kelenderis population. In the male individuals, which of strontium levels founded, M62 individual has the highest 226 ppm values.At the some time M4 and M9 individuals have high strontium levels, too. And in this population female have 179 ppm mean strontium value. But male have 198,26 ppm mean strontium value. The high strontium is indicator of vegetable feeding.
The high zinc level show that carnivarous feeding. In the Kelenderis population's, female individuals have 158,6 ppm zinc mean value and male individuals have 154 ppm zinc mean value. The male and female zinc levels near the each other. The population's zinc level mean is around 156,58 ppm. Zinc level is a bit lover than strontium level. It is shown that in this population vegetable was more cansume than meat.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF