Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 2 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kıbrıs Meselesinde Metodolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Soyalp TAMÇELİK

Abstract


Kıbrıs meselesini anlamak için yalnızca olguları bilmek yetmez, onların anlamlarını da kavramakta yarar vardır. Ancak bu bilgiler, kuramsal bir çerçeve içine sokulmadıkça, anlaşılması pek mümkün değildir.
Dolayısıyla bütün bunlar; olgusal bilgi yığınlarının bakılmasına, açıklanmasına ve değerlendirmesine yol açacaktır. Bu yığınlarla uğraşırken olayların ve durumların zaman, mekân ve kişi koordinatları ile doğru tespit edilmesi, Kıbrıs meselesi ile ilgilenen araştırmacıların yerine getirmesi gereken saygın bir iş olarak ortaya çıkmaktadır.
Kıbrıs'ta tarihin ampirik içeriğinin ele alınması, irdelenmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, aynı zamanda hem insan tecrübesinin yarattığı hem de bu tecrübenin içinde şekillendiği farklı kültür ve uygarlıkların içtimai, siyasi, iktisadi, entelektüel, estetik, dinî, ahlaki değerlerinin ve kurumların yeniden inşası, anlamlandırılması veya çok farklı anlam dünyalarından anlaşılmasının ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiği görülmüştür. Bu anlamlandırma çabası, hem temel analitik kategorilerin hem de bu kategorilerin dünyadaki örnekleriyle ilişkilendirilmesiyle ortaya konulmuştur. Dolayısıyla araştırmacının, Kıbrıs meselesi ile ilgili araştırma yaparken olguları sağlıklı bir şekilde ele almasına, analitik sorunları algılamasına ve analitik kategori bilgisinin üretilmesine önem vermesi düşünülmektedir.
Bundan hareketle araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kıbrıs meselesi ile ilgili yapılacak araştırmalarda uygulanacak yöntem üzerinde bazı düşünceler, ikinci bölümde bu meselesiyle ilgili uygulanabilecek yöntemler ve öneriler, üçüncü ve son bölümde ise Kıbrıs meselesiyle ilgili kavramlar ve olgular ele alınmıştır.

 

In this research, the methodological problems and irregularities in the studies that were made or are still made regarding the Cyprus problem were considered. However this information can not be understood unless put into a theoretical framework.
Empirical histories read about the Cyprus problem, in truth, are not factual at all. Conversely, they are composed of a series of accepted judgments, which necessitates setting eyes on, interpreting and evaluating factual stacks of knowledge. However, as dealing with these stacks, researchers studying on the Cyprus problem are supposed to identify events and conditions correctly with time, location and person coordination. Because it requires to dealing with, scrutinize, process and evaluate empirical content of history, and also to reestablish or make sense of social, political, economical, intellectual, aesthetical, religious, moral values and institutions of different cultures and civilizations both created by human experience and formed within this experience. Therefore, as making analysis on the Cyprus problem, it is of great importance to decide on the most suitable method in defining facts, know analytical problems and produce analytical category information.
Pursuant to this fact, the analysis consists of three main chapters. While, in the first chapter, some ideas were stated on the method to be conducted in studies to be made on the Cyprus matter; methods and proposals to be accomplished in studies to be made on this matter were spoken in the second chapter. In the final chapter, concepts and facts in studies to be made on the Cyprus matter were mentioned.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF