Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 1 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri

Mehmet Akif HELVACI

Abstract


Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre, ilköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını gösterme düzeylerini saptamaktır. Veri toplama aracı olarak, Yılmaz (2005)’ın geliştirmiş olduğu Etik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Uşak ili merkez ve ilçelerde (Banaz, Ulubey, Sivaslı) ilköğretim okullarında görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre, ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderliğin iletişimsel etik, örgütsel karar vermede etik, davranışsal etik, iklimsel etik boyutlarında iyi düzeyde davranış gösterdikleri görülmektedir.

The aim of this research is to state primary shool administrators` ethic behaviours according to teachers` opinions. Ethic Leadership Scale developed by Yılmaz (2005) was used to collect the data for the research. The population of the research is teachers working in primary schools in Uşak province and it`s districts (Banaz, Ulubey, Sivaslı). According to the opinions of the teachers who participated in this research, it can be seen that primary school administrators` ethic leadership shows behaviours at a middle level in the communicative ethic, decisional ethic in organizations, behavioral ethic and climatical ethic dimensions.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF