Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 1 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Bulgaristan’daki Türk Kültürü Işığı: Nurten Remzi

İpek YILDIZ

Abstract


Bulgaristan Türklerinin edebî ve kültürel faaliyetleri 1989 yılından sonra daha da canlılık kazanmıştır. 1964 yılında Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda yer alan ve Bulgarca “Şumen” olarak telaffuz edilen Şumnu şehrinde dünyaya gelen Nurten Remzi, Bulgaristan’daki Türk kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için emek harcayan bir isimdir.
Bu çalışmada, Nurten Remzi’nin hayatıyla ilgili kısa bir bilgiden sonra kültür, sanat, eğitim, folklor, edebiyat alanındaki faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Küçük yaşlarda şiir denemelerine başlayan ve edebiyatla iç içe olan Nurten Remzi’nin Kavgamı Seviyorum isimli ilk şiir kitabı ve bu kitapta şairin hayat felsefesini yansıtan şiirlerinden örnekler verilmiştir. Ayrıca Remzi’nin diğer kitap çalışmalarına da değinilmiştir.

Bulgarian Turks’ literary and cultural activities have added more vitality since 1989. Nurten Remzi, opening her eyes to the world in “Şumnu” city which is located in the northeast of Bulgaria and pronounced as “Şumen” in Bulgarian, is an important name efforting to keep alive the culture of Turkey in Bulgaria and transfering it to new generations.
In this study, it is mentioned about culture, art, education, folklore and literary after short information about Nurten Remzi’s life. She started to her poem experiments at an early age and examples from her poems reflecting her life philosophy are given in Nurten Remzi’s first poetry book named Kavgamı Seviyorum. In additon, it has been touched on Remzi’s other book studies.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF