Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kazan Oğuznamesi’nde Oğuz Türkçesi Unsurları

Özkan AYDOĞDU

Abstract


Oğuzname, kısaca, Oğuz Türklerinin tarihini anlatan eserdir. Bununla birlikte Oğuznamelerde, Oğuz Han’a gelinceye kadarki dünya tarihine de yer verilmektedir. Oğuz Türkleri, genel Türk tarihi içerisinde önemli bir rol oynadıkları için pek çok Oğuzname kaleme alınmıştır. Kazan Oğuznamesi de bunlardan bir tanesidir. Eser, Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunduğu için bu isimle adlandırılmıştır.
Oğuz Türkçesi unsurlarına, Eski Türkçe dönemine ait eserler de dahil olmak üzere yazı ile takip edilebilen tüm dönemlerde kaleme alınmış eserler içerisinde rastlanmaktadır. İncelemeye konu olan Kazan Oğuznamesi, belirgin bir biçimde Çağatay Türkçesinin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Ancak bununla birlikte dil özellikleri içerisinde, yer yer Oğuz Türkçesine ait unsurlar da karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Kazan Oğuznamesi adlı eserde görülen Oğuz Türkçesi unsurları üzerinde durulacaktır.


Oghuzname is, in short, the work of telling the history of the Oghuz Turks. Along with that, in Oghuznames give place to the history of the world as far as the Oghuz Khan comes. Many Oghuznames were written, because Oghuz Turks played an important role in general Turkish history. Kazan Oghuzname is one of these. The work was named with this name because it was located in Kazan, the capital city of Tatarstan.
Oghuz Turkish elements are found in works written in all periods that can be followed by writing, including the works belonging to the Old Turkish period. Kazan Oghuzname reflects the characteristics of Chagatay Turkish. Howewer, along with that, within the language features, elements belonging to Oghuz Turkish have being also seen. In this study will be emphasized about the elements in Kazan Oghuzname that are used in Oghuz Turkish.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF